คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเถลิงศักดิ์   สุพรม
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062111กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-22
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31062001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-312
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062111 ---------//
ชส.33,ชส.32,ชส.31
//--------- 31062001 ---------//
สอส.11
//------------------ 31062001 ------------------//
สอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31062003 -------------//
สอส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
มอส.11,สอส.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31062003 -------------//
สอส.21
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062001 ------------------//
มอส.11
//--------- 31062001 ---------//
มอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ