คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมนต์เทพ   สอนศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062004ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-23
31062004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-28
31062006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-24
31062108คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-310
31068501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.11
//------------- 31062108 -------------//
สอส.11
สอส.11
//--------- 31062006 ---------//
สอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.11 มอส.11
//------------- 31062108 -------------//
มอส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.11
//------------- 31062004 -------------//
สอส.11
มอส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
มอส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.21
โฮมรูม
//------------- 31068501 -------------//
มอส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.11
//------------- 31062004 -------------//
มอส.11
ชส.32,ชส.31
//--------- 21062004 ---------//
ชส.32,ชส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ