คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางกาญจนา   ถามุลเลศ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
22042103โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-312
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-26
22048001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
ชธ.13,ชธ.14
//------------- 20012001 -------------//
พบ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042108 -------------//
พค.11
//------------- 20012001 -------------//
พบ.21
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042103 ---------//
พค.11
//--------- 22042103 ---------//
พค.12
พค.33
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22048001 ---------//
พค.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042103 ---------//
พค.13
พค.33
โฮมรูม
//--------- 22042103 ---------//
พค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042103 ---------//
พค.12
//--------- 22042103 ---------//
พค.13
//------------- 22042108 -------------//
พบ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ