คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภิญโญ   มัชฌิกะ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-27
21031001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-26
21032003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-23
21032005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-24
21032009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-22
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001005 -------------//
ชย.16
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21032005 -------------//
ชช.22
-
//------------- 21032003 -------------//
ชช.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001001 ------------------//
ชย.11,ชย.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21031001 ------------------//
ชช.11
โฮมรูม
//--------- 21031001 ---------//
ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
//------------- 21001005 -------------//
ทวิ-ชย.11
//--------- 21032009 ---------//
ชช.22,ชช.21
//------------- 31032004 -------------//
สอห.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ