คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางวิไล   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24041001โภชนาการ2-2-34
24042001การประกอบอาหาร1-4-35
24042002อาหารไทยเบื้องต้น1-4-35
24042124อาหารโรงพยาบาล1-3-24
24042128การบรรจุภัณฑ์อาหาร1-2-23
24048001การฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 24042001 ----------------------//
คธอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24041001 ------------------//
คธอ.21
//------------------ 24042124 ------------------//
คธอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24048001 ------------------//
คธอ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 24042002 ----------------------//
คธอ.21
โฮมรูม
- -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 24042128 -------------//
คธอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ