คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อรณิชา   เดือนเพ็ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-214
22022004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-34
22022006การส่งเสริมการขาย2-2-34
32022003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-33
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-33
32022006กลยุทธ์การตลาด3-0-33
32022007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022006 ---------//
พข.21
//--------- 32022004 ---------//
มบต.11
-
//--------- 32022007 ---------//
สบต.11
//------------- 32022003 -------------//
มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชก.12,ชก.11
มบต.11 พข.21
//--------- 22022004 ---------//
พข.11
สบต.11
//--------- 32022006 ---------//
สบต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
สบต.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011002 ---------//
ชธ.23,ชธ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชย.16,ชย.15
//--------- 20011002 ---------//
ชธ.22,ชธ.21
พข.21
โฮมรูม
//--------- 20011002 ---------//
ชย.13,ชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022006 ---------//
พข.21
//--------- 22022004 ---------//
พข.11
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ