คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-222
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-210
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.111,มอย.112
//------------- 31000003 -------------//
มอย.111
ชย.22,ชย.21
//------------- 21001006 -------------//
ชย.21
- -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000003 -------------//
มอย.113
ชย.24,ชย.23
//------------- 21001006 -------------//
ชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.11,ชช.12
//------------- 21001006 -------------//
ชช.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชพ.22
โฮมรูม
//------------- 21001006 -------------//
ชก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.26,ชย.25
//------------- 21001006 -------------//
ชย.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ