คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-216
31042101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง12-3-315
31042202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-36

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31042101 -------------//
มอค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042010 -------------//
ชฟ.24
//------------- 31042202 -------------//
สอต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.23,ชฟ.24
//------------------ 21042010 ------------------//
ชฟ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
//---------------------- 31042101 ----------------------//
มอค.22,มอค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042101 ------------------//
สอค.21
โฮมรูม
สอค.21
//------------- 31042202 -------------//
มอต.21,มอต.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042010 -------------//
ชฟ.22
//------------------ 21042010 ------------------//
ชฟ.22,ชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ