คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางอรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27012004งานแม่บ้านโรงแรม2-2-38
27012120การจัดดอกไม้2-2-38
27018001ฝึกงาน0-0-44
37000001การโรงแรมและการท่องเที่ยว3-0-33
37012002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-34
37015101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012120 ---------//
กทท.21
//--------- 27012120 ---------//
กทท.21
บนร.111
//------------- 27018001 -------------//
กทท.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012004 ---------//
กทท.21
//--------- 27012004 ---------//
กทท.21
-
//--------- 37000001 ---------//
บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012120 ---------//
กทท.22
//--------- 27012120 ---------//
กทท.22
กิจกรรม
กิจกรรม
กทท.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012004 ---------//
กทท.22
//--------- 27012004 ---------//
กทท.22
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37012002 ---------//
บนร.111,บนร.11
//--------- 37012002 ---------//
บนร.11,บนร.111
-
//------------- 37015101 -------------//
บนร.21,บนร.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ