คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางประจักษ์ศรี   สุต๋า
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.ม.หลักสูตรและการสอน
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24001002อาหารครอบครัว1-4-35
24012001ความรู้เรื่องสิ่งทอ1-2-23
24012002เครื่องประกอบการแต่งกาย1-2-23
24012009ศิลปะการแต่งกาย1-2-23
24012103ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  16  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 24012001 -------------//
คธผ.21
คธผ.21
//--------- 24012002 ---------//
คธผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 24001002 ----------------------//
คธผ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 24012103 ---------//
คธผ.21
- -
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 24012009 -------------//
คธผ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ