คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางปิยวรรณ   ชวลิต
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.การจัดการ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22012006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี3-0-33
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
32001002หลักการจัดการ2-2-38
32001003หลักการตลาด3-0-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001003 ---------//
สบบ.22
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.11
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.12
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012006 ---------//
พบ.33
สบบ.21
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
สบบ.11
//--------- 32001002 ---------//
สบบ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001003 ---------//
สบบ.21
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.12
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.33 สบบ.22
//--------- 32001002 ---------//
สบบ.12
//--------- 32001002 ---------//
สบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ