คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายธนกร   สุขส่ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000005งานวัดละเอียด1-2-26
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31022003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
31022004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี1-6-37
31025103งานเครื่องมือกล30-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สพพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000005 -------------//
มอผ.11,มอผ.12
//------------- 31000005 -------------//
มอผ.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31025103 -------------//
มอผ.211
-
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.23,มอผ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.24
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022004 ------------------//
สอผ.11
//------------- 31022004 -------------//
สอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ