คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสกล   หุ่นงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.บ.สังคมศึกษา คม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-210
20001504อาเซียนศึกษา1-0-13
30001501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-318
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
พบ.11
//--------- 30001501 ---------//
มบค.12,มคอ.11
//------------- 30001501 -------------//
สบค.12
สบค.11 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
//------------- 30001501 -------------//
มอม.11,มอพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
พข.11
พค.23 พค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001501 ---------//
มบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบค.11
โฮมรูม
//--------- 30001501 ---------//
มบต.11
มคอ.11,มบค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
พบ.13
พค.22 มบต.11
//--------- 20001501 ---------//
พบ.12
-
//--------- 30001501 ---------//
สบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ