คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.วรพล   แปลนนาคสิน
ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-34
31022006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-312
31022103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-37
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.23,มอผ.24
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.23
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022006 ---------//
สพพ.11,สอผ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022006 ---------//
สพพ.11
//--------- 31022006 ---------//
สอผ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022001 ------------------//
มอผ.211
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.24,มอผ.23
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.24
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ