คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปิยรัตน์   คันธจันทร์
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21212008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-24
21212010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-24
21212011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-24
31212002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-310
31212103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-36
31212110งานโยธา0-6-26

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21212008 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
//--------- 21212011 ---------//
ชธ.34,ชธ.33
//--------- 21212008 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21212010 ---------//
ชธ.24,ชธ.23
//--------- 21212010 ---------//
ชธ.22,ชธ.21
//--------- 21212011 ---------//
ชธ.31,ชธ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212103 -------------//
สอธ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212103 -------------//
มอธ.22,มอธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212002 ------------------//
สอธ.21
โฮมรูม
//---------------------- 31212002 ----------------------//
มอธ.12,มอธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212110 ------------------//
มอธ.22
//--------- 31212110 ---------//
มอธ.22
สอธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ