คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปิยรัตน์   คันธจันทร์
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21211002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-28
21212003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-33
31210004การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-34
31210007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-26
31212003การประมาณราคางานโยธา2-2-34
31212005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
31218001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21211002 ------------------//
ชธ.11,ชธ.12
//------------------ 21212003 ------------------//
ชธ.21,ชธ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31210004 ------------------//
มอธ.12,มอธ.11
//------------------ 31212005 ------------------//
มอธ.11,มอธ.12
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212003 ------------------//
สอธ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31218001 ------------------//
มอธ.22,มอธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000301 -------------//
สอธ.21
ชธ.13,ชธ.14
โฮมรูม
//--------- 21211002 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31210007 ------------------//
มอธ.12
//--------- 31210007 ---------//
มอธ.12
ชธ.13,ชธ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ