คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสมคิด   พิมสอน
ตำแหน่งครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-27
21052010เครื่องส่งวิทยุ1-3-23
21052106สายส่งและสายอากาศ1-3-23
21052110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-23
21052116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-24
21058501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052106 -------------//
ชอ.33
//--------- 21052116 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
ชอ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.13
//------------- 21058501 -------------//
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052010 -------------//
ชอ.32
โฮมรูม
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.11,ชอ.12
//------------- 21052002 -------------//
ชอ.11
//--------- 21052116 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ