คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
22001006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-29
22018001ฝึกงาน0-0-44
22032005พิมพ์ประยุกต์1-4-310
22032009การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-23
32000003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22032005 -------------//
พบ.31
พบ.11
//--------- 22032005 ---------//
พบ.33
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001006 ---------//
พบ.11
//--------- 22001006 ---------//
พบ.13
พบ.34
//------------- 32000003 -------------//
มบบ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001006 ---------//
พบ.12
พบ.33 พบ.13 พบ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
พบ.13
พบ.12 พบ.33 พบ.34
โฮมรูม
//--------- 22032009 ---------//
พบ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.31
พบ.34
//--------- 22032005 ---------//
พบ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ