คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอักษรทัย   งามแสง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31042006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-310
31042104วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
31049009โรงต้นกำลังไฟฟ้า3-0-33
41042119การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042104 ----------------------//
สอค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042104 ----------------------//
สอต.21
//---------------------- 41042119 ----------------------//
ทลฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042006 ----------------------//
สอค.21
โฮมรูม
//------------- 31049009 -------------//
สอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042006 ----------------------//
สอต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ