คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชาติชาย   ทองพีระ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001304กฎหมายก่อสร้าง2-0-24
21212005งานสำรวจและงานระดับ1-3-24
21212114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-24
21212119งานสุขาภิบาล1-3-28
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-33
31212003การประมาณราคางานโยธา2-2-34
31212106การทดสอบวัสดุ1-2-23
31218001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  17  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21212114 ---------//
ชธ.34,ชธ.33
//--------- 21001304 ---------//
ชธ.21,ชธ.22
สอธ.11
//--------- 21001304 ---------//
ชธ.23,ชธ.24
//------------- 30011001 -------------//
มอธ.21,มอธ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212005 ------------------//
ชธ.34,ชธ.33
สอธ.11
//--------- 21212114 ---------//
ชธ.31,ชธ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212119 ------------------//
ชธ.31,ชธ.32
สอธ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212003 ------------------//
มอธ.11,มอธ.12
สอธ.11
โฮมรูม
//------------- 31092005 -------------//
มอธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอธ.11,มอธ.12
//--------- 31212106 ---------//
มอธ.11
ชธ.34,ชธ.33
//------------- 21212119 -------------//
ชธ.33,ชธ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ