คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-33
21012004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-34
21012101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-25
21012105การขับรถยนต์1-3-27
31010001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-23
31012004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
//------------- 21001009 -------------//
ทวิ-ชย.21
//------------- 31010001 -------------//
มอย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.16
ชย.16
//--------- 31012004 ---------//
สอย.11,สอย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012101 ---------//
ชย.32,ชย.31
//--------- 21012101 ---------//
ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.23,ชย.24
//------------- 21012105 -------------//
ชย.24
โฮมรูม
- -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012105 -------------//
ชย.26
//------------------ 21012004 ------------------//
ทวิ-ชย.31,ทวิ-ชย.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ