คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
21012005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-35
21012101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-210
21012103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-36
21018501โครงการ0-0-44
31015102งานเทคนิคยานยนต์ 20-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31015102 ------------------//
สอย.14,สอย.13
//--------- 21012101 ---------//
ชย.23,ชย.24
//------------- 21012101 -------------//
ชย.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012101 ---------//
ชย.25,ชย.26
//--------- 21012101 ---------//
ชย.25
ชย.25
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
//--------- 21012005 ---------//
ทวิ-ชย.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ทวิ-ชย.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.13,ชอ.14
//------------- 21001007 -------------//
ชอ.13
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012103 -------------//
ชย.36
//------------- 21012103 -------------//
ชย.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ