คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.สาพิตา   ไชยโยชน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
30001403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-312
30001406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-315
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
มบบ.12
//--------- 30001406 ---------//
สอธ.21
- สบบ.21
//--------- 30001406 ---------//
มอย.112,มอย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001402 -------------//
มอห.21,สอห.21
//--------- 30001406 ---------//
สอย.11,สอย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
มบบ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001406 ---------//
สออ.12,สออ.11
มอย.111,มอย.112
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
มบต.111
มบบ.11 สอย.14,สอย.13 สอธ.21
โฮมรูม
สอย.12,สอย.11 สออ.11,สออ.12 มบต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
สบบ.21
มบบ.12
//--------- 30001406 ---------//
สอย.14,สอย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ