คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอุดร   เศษโถ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
39000003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ1-4-35
39000010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-36
39011001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-38
39012002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-310
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39011001 ------------------//
ทยส.11
//------------------ 39011001 ------------------//
สทส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012002 ------------------//
ทยส.21
ทยส.21
//--------- 39000010 ---------//
ทยส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012002 ------------------//
สทส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สทส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39000010 ------------------//
ทยส.21
โฮมรูม
ทยส.11 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39000003 ------------------//
ทยส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ