คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32000011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-34
32042001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-38
32042101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-34
32045103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30-0-33
32048003ฝึกงาน20-0-22
42042105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000011 ---------//
มบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042101 ------------------//
มบค.11
//--------- 42042105 ---------//
ทลค.21
ทลค.21 - -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042001 ------------------//
สบค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32048003 ---------//
สบค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042001 ------------------//
สบค.12
โฮมรูม
//------------- 32045103 -------------//
สบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 42042105 ---------//
ทลค.21
//--------- 32000011 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ