คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเกรียงศักดิ์   คำหงษา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.สถาปัตถยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-23
21082008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-33
21082120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-22
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
31082008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
31082101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-22
31082102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-22
31082104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-22
31088001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082101 ---------//
มอถ.21
-
//------------- 21082008 -------------//
ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31088001 ------------------//
สอถ.21
//------------- 30011001 -------------//
มอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001301 -------------//
ชถ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31082102 ---------//
มอถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082104 ---------//
สอถ.11
//--------- 31082008 ---------//
สอถ.11
-
โฮมรูม
//--------- 21082120 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.11
//--------- 31082001 ---------//
สอถ.11
//------------------ 31082001 ------------------//
สอถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ