คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวรพจน์   ศรีเมือง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
21018001ฝึกงาน0-0-44
21082005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
21082113สถาปัตยกรรมไทย1-3-23
31080006กฏหมายอาคาร2-0-22
31080007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-37
31081003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
31082105กฏหมายและสัญญา2-0-22
31089003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31089003 ---------//
สอถ.11
//--------- 21082005 ---------//
ชถ.22
-
//------------------ 21082005 ------------------//
ชถ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082105 ---------//
สอถ.11
//--------- 31081003 ---------//
สอถ.11,มอถ.11
ชถ.12,ชถ.11
//--------- 20012001 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31081001 -------------//
สอถ.11
สอถ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31081001 -------------//
สอถ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21018001 ------------------//
ชถ.33
-
โฮมรูม
//--------- 31080006 ---------//
มอถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอถ.21
//------------- 31080007 -------------//
มอถ.21
//------------- 21082113 -------------//
ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ