คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางวราดา   ขันตี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-35
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
32042006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-312
32048001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042006 ---------//
สบค.11
//--------- 23082007 ---------//
พค.21
-
//------------- 23082007 -------------//
พค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบต.11
//--------- 20011002 ---------//
พค.22
//--------- 32042006 ---------//
มบค.11
มบค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042006 ------------------//
สบค.12
มบค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มบค.21 -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบต.11
//--------- 20011002 ---------//
พค.21
มบค.21
โฮมรูม
//--------- 32042006 ---------//
สบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042006 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ