คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางวิไลลักษณ์   ราญสระน้อย
ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษากศบ.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-224

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
//--------- 20001301 ---------//
คธผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชส.11,ชส.12
//------------- 20001301 -------------//
ชธ.12,ชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
//--------- 20001301 ---------//
กทท.12
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.11,ชส.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
ชอ.12,ชอ.11
โฮมรูม
คธผ.11 กทท.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชย.12,ชย.11
ชถ.11,ชถ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ