คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางเพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยและจิตวิทยาการแนะแนว
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-321
30001102การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-39
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001101 -------------//
มออ.12,มออ.11
สทส.11 -
//--------- 30001102 ---------//
สอธ.21
//--------- 30001101 ---------//
มคอ.21
//--------- 30001101 ---------//
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.14,มอผ.13
//--------- 30001102 ---------//
สบค.11
//--------- 30001101 ---------//
มบบ.11
บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001102 ---------//
สอต.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
มคอ.21
//--------- 30001101 ---------//
สทส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
สอธ.21 มอผ.111 มบบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001101 ---------//
มอผ.13,มอผ.14
สบค.11 สอต.11
//--------- 30001101 ---------//
บนร.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ