คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31050003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-27
31052006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-210
31052009ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-33
31058502โครงการ 1 0-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31052009 -------------//
สออ.21
มออ.21,มออ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052006 ---------//
สออ.21
//--------- 31058502 ---------//
สออ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052006 ---------//
มออ.21
-
กิจกรรม
กิจกรรม
สออ.21,สออ.22
//--------- 31052006 ---------//
สออ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
โฮมรูม
มออ.12,มออ.11
//------------- 31050003 -------------//
มออ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052006 ---------//
มออ.22
//------------- 31050003 -------------//
มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ