คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสิริชัย   สิมชมภู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. เครื่องกลฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012102งานจักรยานยนต์1-6-36
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-29
31010001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-28
31015101งานเทคนิคยานยนต์ 10-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
//------------- 31010001 -------------//
มอย.114
มอย.111,มอย.112
//------------- 31010001 -------------//
มอย.112
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012102 -------------//
ทวิ-ชย.22
//------------- 21012102 -------------//
ทวิ-ชย.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000125 ---------//
สอย.14
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31015101 ---------//
มอย.211,มอย.212
มอย.114,มอย.113
โฮมรูม
//--------- 31000125 ---------//
มอย.113
//--------- 31000125 ---------//
สอย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สอย.13,สอย.14
//--------- 31000125 ---------//
สอย.22,สอย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ