คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ. สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001303ศิลปะและภาพร่าง1-3-23
21082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-33
31080002เขียนแบบก่อสร้าง1-6-37
31080003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-36
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-33
31081002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
31082008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
31082101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-22
31082103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
31082105กฏหมายและสัญญา2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082105 ---------//
มอถ.21
-
//---------------------- 31080002 ----------------------//
มอถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001303 -------------//
ชถ.11
//---------------------- 31080003 ----------------------//
มอถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31081001 -------------//
มอถ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
มอถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082103 ---------//
มอถ.21
//--------- 31082008 ---------//
มอถ.11
-
โฮมรูม
//--------- 31081002 ---------//
มอถ.11
//--------- 31082101 ---------//
สอถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082001 ---------//
ชถ.22
ชถ.22 มอถ.21 มอถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ