คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.บรรณรักษ์ศาตร์และสารสนเทศศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-324
30001102การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบบ.12 สบค.12 -
//------------- 30001101 -------------//
สอว.11
มอม.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001101 ---------//
มบบ.13
มบค.12
//--------- 30001101 ---------//
มอม.11
//--------- 30001101 ---------//
มบบ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001102 ---------//
สบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001102 ---------//
มบค.12
//--------- 30001101 ---------//
สพพ.11
โฮมรูม
มบบ.13 มอผ.12,มอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001101 -------------//
มคอ.11
//------------- 30001101 -------------//
บนร.11
สพพ.11
//--------- 30001101 ---------//
มอผ.11,มอผ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ