คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
27001007ธุรกิจโรงแรม2-0-24
27012001ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-24
27012005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-38
37001002หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-33
37001003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-34
37012003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-34
37012005การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
กทท.11
//--------- 20011001 ---------//
กทท.12
//------------- 37001002 -------------//
บนร.111,บนร.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012001 ---------//
กทท.11
//--------- 27012001 ---------//
กทท.12
-
//--------- 27001007 ---------//
กทท.11
//--------- 37001003 ---------//
บนร.11,บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37012003 ---------//
บนร.111,บนร.11
//--------- 37012003 ---------//
บนร.11,บนร.111
บนร.21,บนร.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37001003 ---------//
บนร.111,บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012005 ---------//
กทท.21
//--------- 27012005 ---------//
กทท.21
บนร.21,บนร.21
โฮมรูม
//--------- 37012005 ---------//
บนร.21,บนร.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012005 ---------//
กทท.22
//--------- 27012005 ---------//
กทท.22
-
//--------- 27001007 ---------//
กทท.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ