คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเมธาวุฒิ   แสงกล้า
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษากศ.บ.พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-12
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-29
30001604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-216
30001609ลีลาศเพื่อสมาคม0-2-14
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011004 ---------//
ชย.25,ชย.26
//--------- 20001601 ---------//
พบ.13
//------------- 20011004 -------------//
พค.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
สบค.12
//--------- 30001604 ---------//
มอส.11
ชย.25,ชย.26
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
สอค.21,สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
สบบ.21
//--------- 30001604 ---------//
สทส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มบบ.12
-
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
สออ.11,สออ.12
//--------- 30001609 ---------//
สบบ.21
-
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011004 -------------//
พค.31
//--------- 30001604 ---------//
สอว.11
//--------- 30001604 ---------//
สอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ