คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายถาวร   นาคกระโทก
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-118
20001607เพศวิถีศึกษา1-0-15
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-26
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.13 พบ.12
//--------- 20001601 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011004 -------------//
ชย.23,ชย.24
//--------- 20001601 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
ทส.21,ทส.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
พบ.11
ชก.22,ชก.21
//--------- 20001601 ---------//
ชอ.23,ชอ.24
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 20011004 -------------//
ชย.21,ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
พค.13
//--------- 20001601 ---------//
คธอ.11
-
โฮมรูม
//--------- 20001601 ---------//
ชก.11,ชก.12
-
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
พค.11
พค.22
//--------- 20001601 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ