คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวงศ์สถิตย์   เผือกพูล
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาน.บ.นิติศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-312
30001505การเมืองการปกครองของไทย3-0-33
30011002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-118
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  15  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบบ.21 สบบ.22 สบต.11 บนร.11 - มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สออ.22,สออ.21
//------------- 30001501 -------------//
สอส.11,มอส.11
สอห.21,มอห.11 มอถ.11,สอถ.11 ทยส.11,สทส.11,มอม.21
//--------- 30001501 ---------//
มบต.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21 สอห.11 สอย.11,สอย.12 สอย.13,สอย.14
กิจกรรม
กิจกรรม
สอส.11,มอส.11 บนร.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21
//--------- 30001501 ---------//
สบต.11
สออ.11,สออ.12 มอย.111,มอย.112
โฮมรูม
มอย.114,มอย.113
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001505 ---------//
สพพ.21
//------------- 30001501 -------------//
สอค.11,สอต.11
มบค.11 สคอ.11 -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ