คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวิสณุกร   ดาวไสย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31050004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
31051001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-38
31052001พัลส์เทคนิค1-2-25
31052004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-25
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31051001 -------------//
สออ.22
//--------- 31052001 ---------//
มออ.22
สออ.12,สออ.11
//--------- 31052004 ---------//
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052004 ---------//
สออ.11
//--------- 31051001 ---------//
สออ.21,สออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051001 ---------//
สออ.21
-
โฮมรูม
สออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052001 ---------//
มออ.21
มออ.12,มออ.11
//------------- 31050004 -------------//
มออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ