คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวิสณุกร   ดาวไสย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
21052004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-27
21052010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
21052102ระบบเสียง1-3-23
21052110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
21058501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
ชอ.21,ชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.34,ชอ.33
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.33
ชอ.24,ชอ.23
//------------- 21052004 -------------//
ชอ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21058501 -------------//
ชอ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.32,ชอ.31
//------------- 21052010 -------------//
ชอ.31
โฮมรูม
ชอ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052004 -------------//
ชอ.24
//------------- 20012001 -------------//
ชอ.24,ชอ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ