คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจำเริญ   ทอนบุญมา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-26
21042002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-211
21042101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-24
21042111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-23
31040002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-35
31048001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.23,ชฟ.24
//------------- 21042002 -------------//
ชฟ.23
//------------- 20011004 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
- -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31040002 ---------//
มอต.11,มอต.12
//------------- 31040002 -------------//
มอต.12
//------------- 20011004 -------------//
ชฟ.12,ชฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042101 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
//--------- 21042101 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.22,ชฟ.21
//------------- 21042002 -------------//
ชฟ.21
โฮมรูม
//------------- 21042002 -------------//
ชฟ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
มอค.21,มอค.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ