คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชาญณรงค์   ไชยนรา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-23
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-28
31000009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-23
31022001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-37
31022003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
สพพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.12,มอผ.11
//------------- 31000007 -------------//
มอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000006 -------------//
มอผ.12
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31000009 -------------//
มอผ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.23
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000007 ------------------//
มอผ.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ