คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-23
2901-2003โปรแกรมนำเสนองาน1-2-26
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-23
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-28
2901-2138ระบบภาพและเสียง1-3-24
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012110 ------------------//
ทส.11
//--------- 29012003 ---------//
ทส.12
//--------- 29012008 ---------//
ทส.22,ทส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012110 -------------//
ทส.12
ทส.22,ทส.21
//------------- 29012003 -------------//
ทส.11
ทส.22,ทส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012138 ------------------//
ทส.22,ทส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011001 ---------//
ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29011005 -------------//
ทส.32,ทส.31
ทส.21,ทส.22
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012011 ---------//
ทส.22,ทส.21
//--------- 29019006 ---------//
ทส.22,ทส.21
//------------- 29011006 -------------//
ชค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ