คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางลลิดา   โค้วไพโรจน์
ตำแหน่งครูชำนาญ
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโลยีทางการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32001002หลักการจัดการ2-2-316
32022002พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-33
32022007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-33
32025104งานส่งเสริมการตลาด0-4-34
32028001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
//------------- 32001002 -------------//
มบค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32028001 ---------//
มบต.21
//--------- 32001002 ---------//
สบค.12
สบต.21 มบต.11,มบต.111 มบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32001002 -------------//
สบต.11
มบต.11,มบต.111
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001002 -------------//
สบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบต.11
//--------- 32022002 ---------//
มบต.111,มบต.11
โฮมรูม
//--------- 32028001 ---------//
มบต.21
//--------- 32022007 ---------//
มบต.111,มบต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
สบค.12
สบค.11 สบต.21 -
//--------- 32025104 ---------//
สบต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ