คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.สุพรรณ   ผาแก้ว
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-27
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-313
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31012004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
31018001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.13,ชย.14
//--------- 21012001 ---------//
ชย.13
ชย.13
//------------- 21001009 -------------//
ทวิ-ชย.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.16,ชย.15
//--------- 21012001 ---------//
ชย.15
ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.22,ชย.21
//------------- 21001009 -------------//
ชย.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31012004 ---------//
สอย.14,สอย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.12
โฮมรูม
ชย.12 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31018001 ------------------//
มอย.214,มอย.213
//------------- 30011001 -------------//
มอย.112,มอย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ