คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.สุพรรณ   ผาแก้ว
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-38
21018001ฝึกงาน0-0-44
31010002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล1-6-312
31012004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-24
31018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21018001 ---------//
ชย.22,ชย.21
//--------- 31012004 ---------//
มอย.113,มอย.114
//--------- 31012004 ---------//
มอย.112,มอย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ชย.32,ชย.31
//--------- 21012109 ---------//
ชย.32
ชย.32
//------------------ 31018501 ------------------//
มอย.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ชย.36
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.36
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.114
โฮมรูม
//---------------------- 31010002 ----------------------//
มอย.114
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21018001 ---------//
ชย.21,ชย.22
มอย.112
//---------------------- 31010002 ----------------------//
มอย.112
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ