คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษากศ.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
30001403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-312
30001406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-315
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
มบบ.13
บนร.11,บนร.111 - มบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001406 -------------//
สอต.11,สอค.11
//--------- 30001406 ---------//
มอผ.24,มอผ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21 มบบ.13 -
กิจกรรม
กิจกรรม
มอย.114,มอย.113 มอผ.23,มอผ.24
//--------- 30001403 ---------//
มบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
บนร.111,บนร.11
โฮมรูม
//------------- 30001406 -------------//
มอต.111,สอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001403 -------------//
มบต.11,สบต.11
//--------- 30001406 ---------//
สพพ.21
//------------- 30001402 -------------//
ทยส.11,สทส.11,มอพ.11
//--------- 30001406 ---------//
มอย.113,มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ