คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพรธิวา   วงษ์พิทักษ์
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
22042006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-38
22042007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-38
22042008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042007 ------------------//
พค.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042008 ------------------//
พค.23
//--------- 22042008 ---------//
พค.22
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042006 ------------------//
พค.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22042008 ---------//
พค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042006 ------------------//
พค.31
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042007 ------------------//
พค.31
//--------- 20011002 ---------//
พค.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ