คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อภิญญา   ธรรมคุณ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-212
20001402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-210
20001403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-22
30001401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001401 ---------//
มคอ.11
//--------- 20001401 ---------//
ชช.11,ชช.12
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
ชส.23,ชส.24
//--------- 20001401 ---------//
ชส.14,ชส.13
//--------- 20001402 ---------//
ทส.22,ทส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001403 ---------//
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
//--------- 20001402 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001401 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001401 ---------//
ชฟ.12,ชฟ.11
//--------- 20001401 ---------//
คธผ.11
โฮมรูม
//--------- 20001402 ---------//
ชส.21,ชส.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
มคอ.11
//--------- 20001401 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ