คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
32042002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-312
32045104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ40-0-33
42042003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอส.11,สอส.11
//------------------ 30012001 ------------------//
มอธ.12,มอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
//------------------ 30012001 ------------------//
มคอ.21
//--------- 32042002 ---------//
มบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 42042003 -------------//
ทลค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอส.11,มอส.11
โฮมรูม
//------------------ 32042002 ------------------//
สบค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
//--------- 42042003 ---------//
ทลค.21
//------------- 32045104 -------------//
สบค.22
//--------- 32042002 ---------//
มบค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ