คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ศศิกานต์   บุญขันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.อุสาหกรรมอาหารและการบริการ
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
24001004ศิลปะและการออกแบบ1-3-24
24042006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร1-4-35
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
34042001โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-34
34042004อาหารไทย2-3-35
34042118การจัดการธุรกิจขนมไทย2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
มคอ.21
//------------- 30011001 -------------//
มคอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 24042006 ----------------------//
คธอ.11
//---------------------- 34042004 ----------------------//
สคอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24001004 ------------------//
คธอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 34042001 ------------------//
สคอ.11
โฮมรูม
- -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 34042118 ----------------------//
มคอ.21
//--------- 20011001 ---------//
คธอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ