คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวภา   เจริญทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-228
20001102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-12
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ชก.11,ชก.12
//--------- 20001101 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
-
//--------- 20001101 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
ชส.22,ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ชอ.11,ชอ.12
//--------- 20001101 ---------//
พบ.11
//--------- 20001101 ---------//
ชอ.14,ชอ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ชค.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
ชช.11,ชช.12 ชย.31,ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
พข.11
//--------- 20001101 ---------//
พบ.13
โฮมรูม
//--------- 20001101 ---------//
พบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ชฟ.12,ชฟ.11
//--------- 20001101 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
//--------- 20001101 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
ชช.12,ชช.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ