คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชริน   อินทรสุขศรี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-27
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-23
31000009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
มอผ.23,มอผ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
สพพ.11
//------------- 31000006 -------------//
มอผ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.14,มอผ.13
//------------- 31000009 -------------//
มอผ.13
-
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.11,มอผ.12
//------------- 31000009 -------------//
มอผ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มออ.12,มออ.11
//------------- 31000006 -------------//
มออ.12
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000007 -------------//
มอผ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ