คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.กมลีรัตน์   รัชมาศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-28
32001001หลักเศรษฐศาสตร์3-0-321
32018001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001001 ---------//
มบค.12,สบต.11
//--------- 22001001 ---------//
พค.22
//--------- 32001001 ---------//
มบค.11
สบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001001 ---------//
สบค.12
มบบ.23 สบบ.12 -
//--------- 22001001 ---------//
พข.21
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32001001 -------------//
มบต.11,มบต.111
มบบ.23 มบบ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22001001 ---------//
พค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001001 ---------//
พค.23
มบบ.23 สบต.11,มบค.12 -
โฮมรูม
//--------- 32001001 ---------//
สบบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001001 ---------//
สบบ.12
สบบ.11
//--------- 32001001 ---------//
สบค.11
สบค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ