คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเปรมปรีดี   อินตะนัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21282004ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
21282009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
21282111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-26
21282114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-23
29012004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-25
29012109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-39
29012124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-23

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012109 ------------------//
ทส.31
//------------- 29012109 -------------//
ทส.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชค.11 ชค.11
//--------- 21282114 ---------//
ชค.11
//------------- 21282004 -------------//
ชค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012124 -------------//
ทส.11
ชค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012109 ---------//
ทส.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21282009 ---------//
ชค.11
//--------- 21282111 ---------//
ชค.21
โฮมรูม
ชค.31 ชค.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012004 ---------//
ทส.11
//--------- 29012004 ---------//
ทส.11
ทส.11,ทส.11
//--------- 21282111 ---------//
ชค.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ